På gång! Stor undersökning om sexuell hälsa och rättigheter i Sverige

I en stor enkätundersökning ska Folkhälsomyndigheten undersöka den svenska befolkningens sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR). Enkätfrågorna handlar bland annat om erfarenheter av upplevd diskriminering, sexuellt våld, oönskade graviditeter och sexuellt beteende.

Enkäten är planerad att gå ut till drygt 50 000 personer under hösten 2017. Frågorna rör kunskap och behov inom området sexuell och reproduktiv hälsa. Enkäten är en del av ett större regeringsuppdrag som bland annat innebär att Folkhälsomyndigheten ska ta fram och redovisa en aktuell bild av läget. Läs mer här

Konferens om ensamkommande barn och unga i Östersund

9 maj arrangerar Länsstyrelsen Jämtlands län en dag om förebyggande arbete och bemötande: att ge förutsättningar för trygghet och hälsa.

Att vuxna finns närvarande för ensamkommande barn och unga är viktigt. I frånvaro av föräldrar kan en vuxen utgöra tryggheten i ett barns eller en ung människas liv. Det är ett stort ansvar.

För att skapa trygghet och där igenom främja hälsa hos ensamkommande barn och unga, krävs kunskap och förståelse inom många områden. Den här dagen fokuserar därför på att ge dig inblick och verktyg inom drogpreventiva insatser, traumamedveten omsorg och människohandel.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar på boenden för ensamkommande barn, till gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare samt till dig som möter ensamkommande barn och unga, exempelvis inom socialtjänst, skola, kultur/fritid samt polis.

Klicka här för mer information, program och anmälan.

Barnhivcentrum

Barnhivcentrum är ett nationellt kompetenscenter kring barn med hiv som stöttar, utbildar och sprider kunskap om hiv. Personalen på Barnhivcentrum är även kliniskt verksamma på Barnhivmottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge.

Barnhivcentrum erbjuder bland annat hivskola för barn och ungdomar 10-18 år, rådgivning, stöd- och utbildningsinsatser på plats ute i landet med patienter och/eller på klinik, en årligen återkommande konferens om barn och hiv. Läs mer på Barnhivcentrums hemsida.

Snart premiär för sajten Youmo.se

Youmo.se är en sajt med information om hälsa, jämställdhet, sex, relationer och rättigheter riktad till nyanlända och asylsökande barn och unga i åldrarna 13–20 år. Allt innehåll kommer finnas på lätt svenska och på arabiska, dari, somaliska och tigrinska.

Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige. Därför fick Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och den webbaserade ungdomsmottagningen UMO i uppdrag att ta fram och sprida en digital plattform.

6 april 2017 lanseras Youmo.se. Om du är nyfiken så kan du gå in och kika på testversionen på www.youmo.se

Projekt ”Pegasus” arrangerar konferens om sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

Datum: 6 april

Plats: Norra Latins konferenscenter i Stockholm

Bakgrund:

År 2014 lanserade RFSL Ungdom rapporten Sex för X – sex mot ersättning bland unga hbtq-personer. Den visade att sex mot ersättning är vanligare bland unga hbtq-personer än bland unga som följer heteronormen. Samtidigt är det många hbtq-personer som saknar tillgång till relevant stöd eller som drar sig för att berätta om sina erfarenheter.

Pegasus har drivits som ett treårigt projekt med finansiering från Allmänna Arvsfonden inom RFSL Ungdoms verksamhet. På webbsidan pegasus.se har det öppnats en chatt dit unga hbtq-personer kan vända sig med frågor och för att få stöd.

Vilka stödinsatser finns idag för unga som har erfarenhet av sex mot ersättning? Hur tillgängliga är de insatser som finns idag för unga hbtq-personer? Vilka behov finns inom målgruppen och hur tar vi arbetet vidare nationellt? Projektet vill genom denna konferens dela med sig av sina erfarenheter samt lyfta blicken och se framåt.

Här kan du läsa mer och anmäla ditt intresse till konferensen

Omhändertagande av offer för sexualbrott

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har på uppdrag av regeringen tagit fram ett nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. Syftet är att förbättra vården och omhändertagandet i hela landet. Men även att bidra till att rättsväsendet förses med bättre bevismaterial.

Här kan du läsa mer om regeringsuppdraget och handlingsprogrammet. Det finns även information särskilt avsedd för vårdpersonal, bland annat ett bildspel för spårsäkring.

Omfattningskartläggning av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i norra regionen

I samband med de temadagar som Kunskapsnätverket hiv/STI Norr arrangerade tillsammans med länsstyrelserna i norrlänen i slutet av 2016 släpptes en ny omfattningskartläggning av internetannonser gällande sex mot ersättning i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Kartläggningen har genomförts av länsstyrelserna i norrlänen. Till kartläggningen

Konferens kring sex, sexualitet och psykisk ohälsa

Sexualitet, intimitet och närhet är viktiga aspekter av vårt psykiska välbefinnande. Sexualiteten påverkas i högsta grad när man drabbas av psykisk ohälsa, men det är ett fält som sällan berörs vid möten med vården om man inte söker specifikt för sexuell problematik. Därför arrangerar Mind, RFSU och Hjärnkoll en heldagskonferens på temat den 22 april.

Konferensen riktar sig såväl till dig som arbetar inom primärvård och specialistvård, som till dig som är allmänt intresserad av ämnet.

Läs mer om program och anmälan via länken nedan:

Konferens sex, sexualitet och psykisk ohälsa